algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1
Ilse Kleijer: de eenmanszaak Ilse Kleijer, gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54328454.

1.2
De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ilse Kleijer een overeenkomst is aangegaan.

1.3
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4
Diensten en producten: alle diensten die Ilse Kleijer voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van (online) workshops en cursussen over creatieve onderwerpen en de bijbehorende online content en benodigde materialen, sleutelhangers en kunst op doek.

1.5
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ilse Kleijer en de klant krachtens welke Ilse Kleijer de dienst zal uitvoeren.

1.6
Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7
Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8
Zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.9
Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10
Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Ilse Kleijer worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11
Website: www.ilsekleijer.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ilse Kleijer gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Ilse Kleijer en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van Ilse Kleijer, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ilse Kleijer en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3
In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Ilse Kleijer zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1
Offertes en aanbiedingen van Ilse Kleijer zijn geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of het aanbod.

3.2
Ilse Kleijer zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. Zodra de klant het aanbod heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.

3.3
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Ilse Kleijer het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4
Ilse Kleijer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% te factureren alvorens Ilse Kleijer de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.

3.5
Alle door Ilse Kleijer gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7
Ilse Kleijer behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Ilse Kleijer ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

3.8
Ilse Kleijer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9
Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Ilse Kleijer afhangt van feedback of input van de klant, is Ilse Kleijer nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Ilse Kleijer is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10
De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Ilse Kleijer worden gemaakt ten behoeve van het op locatie uitvoeren van diensten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding bedraagt €0,19 cent ex btw kilometer.

3.11
Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Ilse Kleijer zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbod, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Ilse Kleijer bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1
Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Ilse Kleijer verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail dan wel een bestelling plaatst via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Ilse Kleijer niet.

4.2
Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3
Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Ilse Kleijer binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ilse Kleijer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.4
Ilse Kleijer heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Ilse Kleijer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6
Indien de klant een overeenkomst met Ilse Kleijer wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door eventuele inkoop van producten. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant gehouden een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7
Indien Ilse Kleijer, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Ilse Kleijer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Ilse Kleijer in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het in verband met meerwerk nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Ilse Kleijer uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

5.1
Ilse Kleijer garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2
Ilse Kleijer spant zich in om de gegevens die Ilse Kleijer voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3
Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Ilse Kleijer met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4
Ilse Kleijer is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Ilse Kleijer en/of overige promotionele uitingen van Ilse Kleijer.

5.5
Ilse Kleijer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Ilse Kleijer tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.6
Ilse Kleijer zorgt voor een locatie waar de offline workshops/cursussen kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de workshop/cursus op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Ilse Kleijer een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1
De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2
De klant dient Ilse Kleijer te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Ilse Kleijer onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Ilse Kleijer om verzoekt.

6.3
Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ilse Kleijer zijn verstrekt, heeft Ilse Kleijer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4
De klant stelt Ilse Kleijer steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5
De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Ilse Kleijer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Ilse Kleijer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6
Wanneer Ilse Kleijer inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Ilse Kleijer is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.7
Bij klachten over de door Ilse Kleijer geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Ilse Kleijer binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek in geval van geleverde producten, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de geleverde producten. De klant vrijwaart Ilse Kleijer één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.8
De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een standaard product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Ilse Kleijer mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.9
De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan.

De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.10
Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Ilse Kleijer. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Ilse Kleijer. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.11
Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.12
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.13
Ilse Kleijer kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:


producten die voor de klant gepersonaliseerd/op maat gemaakt zijn;


producten die snel kunnen bederven en/of verouderen.

6.14
Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Ilse Kleijer. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Ilse Kleijer, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.15
Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals een cursus of een workshop, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1
De door Ilse Kleijer te hanteren leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Ilse Kleijer opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. Ilse Kleijer zal bestellingen binnen 1-2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.

7.2
De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Ilse Kleijer mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.3
Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Ilse Kleijer beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.4
Aan de leveringsplicht van Ilse Kleijer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ilse Kleijer geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.5
Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Ilse Kleijer onverhoopt vertraging oplevert, zal Ilse Kleijer dit zo spoedig mogelijk en telefonisch aan de klant mededelen.

7.6
Indien de klant Ilse Kleijer op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Ilse Kleijer is aangenomen, zal Ilse Kleijer de klant factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De klant is verplicht deze kosten aan Ilse Kleijer te vergoeden.

7.7
Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Ilse Kleijer een wachttermijn van 5 dagen. Binnen dit termijn zal Ilse Kleijer onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.8
Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

7.9
Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.

7.10
Ilse Kleijer spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus/workshop beschikbaar is. Ilse Kleijer verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1
De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2
Alle door Ilse Kleijer verzonden facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ilse Kleijer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot de betaling van de factuur is ontvangen. Bestellingen via de webshop worden direct via iDEAL voldaan.

8.3
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4
In geval van niet tijdige betaling kan Ilse Kleijer besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling.

8.5
Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6
De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7
In bovenstaande gevallen heeft Ilse Kleijer voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8
De klant gaat er mee akkoord dat Ilse Kleijer elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Ilse Kleijer zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9
De klant kan bezwaren tegen de door Ilse Kleijer verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Ilse Kleijer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ilse Kleijer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10
Alle door Ilse Kleijer geleverde producten en diensten blijven eigendom van Ilse Kleijer totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Ilse Kleijer zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, cursussen, workshops, instrumenten, beeldmateriaal, lesmateriaal, kunst alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Ilse Kleijer tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2
De door Ilse Kleijer geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3
De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Ilse Kleijer of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Ilse Kleijer.

9.4
Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Ilse Kleijer ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Ilse Kleijer.

9.5
Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Ilse Kleijer geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6
Ilse Kleijer is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Ilse Kleijer plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Ilse Kleijer vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7
Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8
Bij inbreuk heeft Ilse Kleijer recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1
Iedere overeenkomst tussen Ilse Kleijer en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Ilse Kleijer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Ilse Kleijer kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2
Indien Ilse Kleijer onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3
In aanvulling op artikel 10.2 is Ilse Kleijer dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;


de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;


de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ilse Kleijer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ilse Kleijer toegerekend kunnen worden;


redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4
Ilse Kleijer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Ilse Kleijer geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Ilse Kleijer.

10.5

Ilse Kleijer is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6
Ilse Kleijer is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Ilse Kleijer is afhankelijk van haar leveranciers.

10.7
De klant vrijwaart Ilse Kleijer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Ilse Kleijer.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1
Ilse Kleijer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2
Ilse Kleijer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ilse Kleijer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ilse Kleijer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Ilse Kleijer een overeenkomst is aangegaan.

11.3
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ilse Kleijer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Ilse Kleijer of Ilse Kleijer zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Ilse Kleijer, wanprestatie door leveranciers van Ilse Kleijer waardoor Ilse Kleijer haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Ilse Kleijer of diens leveranciers.

11.4
Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5
Bij overmacht heeft Ilse Kleijer ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Ilse Kleijer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11.6
Indien Ilse Kleijer op weg naar het adres, waar de bezorging van de producten zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook waardoor de mogelijkheid ontstaat dat Ilse Kleijer niet tijdig op de overeengekomen plaats voor het afleveren van de producten en/of de gehuurde producten kan komen, zal Ilse Kleijer zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant en deze in kennis stellen van de desbetreffende situatie.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2
Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3
Beide partijen, zowel de klant als Ilse Kleijer, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4
In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Ilse Kleijer de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Ilse Kleijer voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Ilse Kleijer;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5
Ilse Kleijer zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6
Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Ilse Kleijer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7
In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Ilse Kleijer te voldoen.

12.8
Ilse Kleijer behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Ilse Kleijer overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1
Ilse Kleijer zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Ilse Kleijer in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Ilse Kleijer worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Ilse Kleijer aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Ilse Kleijer.

13.3
Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Ilse Kleijer te leveren diensten voor rekening komt van Ilse Kleijer, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN WORKSHOPS, CURSUSSEN EN ONLINE DIENSTEN

14.1
Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke workshop en/of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Ilse Kleijer aan te bieden of te doen geven.

14.2
Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de workshop of cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Ilse Kleijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan haar gedoceerde wijze en methode van Ilse Kleijer in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3
Ilse Kleijer is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Ilse Kleijer, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4
Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5
Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Ilse Kleijer geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Ilse Kleijer streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Ilse Kleijer besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Ilse Kleijer de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Ilse Kleijer meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

14.6
De door Ilse Kleijer aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online cursussen en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.7
Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen workshop/cursus, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor aanvang van de live cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de live cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 7 dagen en 24 uur voor aanvang van de live cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in het aanbod overeengekomen bedrag
 • annulering binnen 24 uur voor aanvang van de live cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor aanvang van de live cursus/workshop aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

14.10
Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de (online) workshops en/of cursussen van Ilse Kleijer is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant en binnen de herroepingstermijn van artikel 6.8 uit deze voorwaarden. Buiten de termijn van artikel 6.8 geldt de bepaling uit artikel 14.7. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht of Ilse Kleijer als leverancier van workshop(s) inhuurt, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket of kosteloze annulering van de opdracht. De particuliere klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.11
Ilse Kleijer behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops en/of cursussen indien de deelnemers door het gedrag een workshop en/of cursussen belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.12
Ilse Kleijer is gerechtigd de workshop en/of de cursus te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

14.13
Indien Ilse Kleijer door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de cursus en/of de workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de cursus en/of de workshop voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de cursus en/of de workshop, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ilse Kleijer en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2
Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Ilse Kleijer alleen bindend indien en voor zover deze door Ilse Kleijer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3
Indien Ilse Kleijer op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5
Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Ilse Kleijer hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ilse Kleijer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7
De klant en Ilse Kleijer zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8
Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen
Ilse Kleijer en de klant.

 

versie: mei 2021

Winkelmand
Inloggen

Nog geen account?

Ik gebruik graag cookies. Die maken het allemaal zo luchtig en smaakvol 🍪
0 wensenlijst